Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

1999-njy ýylda döredilen FOSHAN LIFECARE TECHNOLOGY CO., LTD.Kompaniýa 9000 inedördül metr gurluşyk meýdany bolan 3,5 akr meýdanda otyr.200-den gowrak işgär bar, şol sanda 20 dolandyryjy işgär we 30 tehniki işgär.Mundan başga-da, Jianlian täze önüm öndürmek we önümçilik kuwwaty üçin güýçli topar bar.

ýyllar
Guruldy
.5acre
kompaniýa 3,5 akr meýdanda otyr
9000 inedördül metr gurluşyk meýdany
200-den gowrak işgär

"Önümleriň hili ýokary bolsa, satuwdan soň has ygtybarly we düşnükli hyzmat" kompaniýamyz üçin häsiýetlidir.

Foshan önümçiligi dünýäden lezzet alýar, Nanhai önümleri birinji derejeli.

Iň owadan gün ýaşmagyna hyzmat eden Jianlian paýhas döredýär.

Marka taryhy

Ming we Çing nebereleri döwründe Fosanyň çoýun we ýarag senagaty şol döwürde ýurduň iň möhüm ýaragydy we Foshan "Günorta demir ýol paýtagty" boldy.Hytaý Respublikasynyň döwründe ýeňil dokma senagaty Günorta Hytaý deňziniň Sikiao şäherindäki Çanglong maşynlary gaýtadan işleýän zawoddan döräpdir.Şondan bäri ýeňil senagat önümçiligi gülläp ösdi.Özgertmelerden we açylyşdan soň, Guangdongdaky dört ýolbars Nanhai etraby hemişe dürli ýeňil senagat önümleri bilen üpjün ediji bazadyr.Nanhai Jianlian Pearl River Delta-daky görnükli adamlardan peýdalandy.1990-njy ýyllaryň başynda Nanhai Jianlian metal gaýtadan işleýän pudaga goşuldy we aragatnaşyk yşyklandyryş enjamlary we metal profilini gaýtadan işlemek nukdaýnazaryndan Jianlian önümçiligine degişli bir ýoly açan Nanhai Jianlian Alýumin Co. Ltd.-ni döretdi..Müňýyllyga girenden soň, ilatyň gurluşynyň üýtgemegi bilen, Jianlian Manufacturing, reabilitasiýa önümleri pudagyna gadam basdy, aragatnaşyk yşyklandyryş enjamlarynda Jianlian Önümçiliginiň ýokary talaplaryny we metal profilini gaýtadan işlemegiň köp pudaklaýyn üýtgeşmelerini şu wagta çenli Foshan Nanhai Jianlian Homecare Co., Ltd. dünýä indi.Soňky on ýylda “Jianlian Manufacturing” dünýädäki ýurtlaryň we sebitleriň köpüsini önümleri bilen gurşady.2018-nji ýylda bu kompaniýa ýokary tehnologiýaly kärhanalaryň ilkinji partiýasy boldy.2020-nji ýylda kompaniýa ähli işgärleriň ýuka modelini hödürledi, bu bolsa kompaniýanyň çalt eltilmegine mümkinçilik berdi.“Jianlian Manufacturing” dünýäniň garrylyk döwrüne, çalt eltiş döwrüne, şahsylaşdyrylan hyzmat döwrüne we onlaýn satuw döwrüne girýän dört esasy aýratynlyk bilen ýüzbe-ýüz bolup, ilki bilen “hyzmat, täze önüm çykarylyşy, hili” döredilmegine ünsi jemleýär. ähli işgärler we çalt önümçilik "dört Kompaniýanyň işiniň aýratynlyklary has güýçli radiasiýa we has uly täsir bilen önüm täsirini emele getirer.

hakda
takmynan_us_4
abou_us_3
zawod gezelenji25

Zawod syýahaty

zawod gezelenji21
zawod gezelenji17
zawod gezelenji10
zawod gezelenji27
zawod gezelenji2
zawod gezelenji31
zawod gezelenji29
zawod gezelenji1

Jianlian şahsy öý önümleriňiz üçin hünärmen we biz siziň bilen duşuşmaga tüýs ýürekden garaşýarys.