Habarlar

 • El bilen maýyplar üçin oturgyçlary elektrik tigirli oturgyçlara öwrüp bolarmy?

  El bilen maýyplar üçin oturgyçlary elektrik tigirli oturgyçlara öwrüp bolarmy?

  Hereketi pes bolan köp adam üçin maýyplar üçin oturgyç, gündelik işleri özbaşdak we aňsatlyk bilen amala aşyrmaga mümkinçilik berýän möhüm guraldyr.El bilen maýyplar üçin oturgyçlar hemişe ulanyjylar üçin adaty saýlaw bolsa-da, goşmaça artykmaçlyklar sebäpli elektrikli maýyplar köpelýär ...
  Koprak oka
 • Lighteňil maýyplar üçin oturgyçlaryň hereket artykmaçlyklaryny öwreniň

  Lighteňil maýyplar üçin oturgyçlaryň hereket artykmaçlyklaryny öwreniň

  Tigirli oturgyçlar hereketi pes bolan adamlaryň hereketini we garaşsyzlygyny ýokarlandyrmakda möhüm rol oýnaýar.Maýyplar üçin oturgyç satyn almagy göz öňünde tutanyňyzda, iň oňat hereket we ulanylyş aňsatlygyny hödürleýän birini tapmak möhümdir.Bu makalada ýeňil maýyplar üçin oturgyçlaryň artykmaçlyklaryny öwreneris ...
  Koprak oka
 • Elektrikli maýyplar näme üçin beýle agyr?

  Elektrikli maýyplar näme üçin beýle agyr?

  Elektrikli maýyplar oturgyçlary, hereketi çäkli adamlaryň durmuşyny özgertdi, olara garaşsyzlyk we hereket azatlygy berdi.Şeýle-de bolsa, elektrik tigirli oturgyçlar barada umumy nägilelik, olaryň agyr bolmagyna sebäp bolýar.Onda näme üçin elektrik tigirli oturgyçlar beýle agyr?Ilki bilen alalyň ...
  Koprak oka
 • Elektrikli kolýaska näçe wagtlap işläp biler?

  Elektrikli kolýaska näçe wagtlap işläp biler?

  Elektrikli maýyplar, maýyplaryň hereketini we garaşsyzlygyny özgertdi.El bilen maýyplar üçin oturgyçlara tehnologiki taýdan ösen bu alternatiwalar batareýalar bilen üpjün edilýär we ulanyjylara has uzak aralyklara aňsatlyk bilen gitmäge mümkinçilik berýär.Şeýle-de bolsa, po arasynda köplenç ýüze çykýan bir sorag bar ...
  Koprak oka
 • Elektrikli maýyplar skuterler bilen deňmi?

  Elektrikli maýyplar skuterler bilen deňmi?

  Bu, köplenç adamlar özleri ýa-da ýakynlary üçin hereket kömegini göz öňünde tutanda ýüze çykýar.Elektrikli maýyplar üçin oturgyçlar we skuterler hereketi kynçylyk çekýän adamlar üçin transport usulyny hödürlän hem bolsa, käbir tapawutlar bar.Esasy tapawutlaryň biri b ...
  Koprak oka
 • Haýsy gowusy, elektrik kolýaskasy ýa-da skuter?

  Haýsy gowusy, elektrik kolýaskasy ýa-da skuter?

  Hereketli SPID barada aýdylanda, hereketi pes bolan adamlar köplenç elektrik kolýaskasy ýa-da skuteriň arasynda saýlamak kararyna duçar bolýarlar.Iki wariantyňam özboluşly aýratynlyklary we peýdalary bar, ýöne haýsysynyň has gowudygyny kesgitlemek o ...
  Koprak oka
 • Duş oturgyçlary galyndy bolýar

  Duş oturgyçlary galyndy bolýar

  Duş oturgyçlary köplenç suwa düşmekde kömege ýa-da goldawa mätäç adamlar tarapyndan ulanylýar.Bu oturgyçlar, esasanam garrylar ýa-da hereketi çäkli adamlar üçin rahatlygy, durnuklylygy we howpsuzlygy üpjün etmek üçin niýetlenendir.Şeýle-de bolsa, ulanyjylaryň arasynda umumy alada, duş oturgyjynyň galyndy bolup biljekdigi.M ...
  Koprak oka
 • Hammam oturgyjyny nädip ulanmaly

  Hammam oturgyjyny nädip ulanmaly

  Şahsy arassaçylyk barada aýdylanda, bedenimiziň käbir böleklerine üns bermeýän käbir böleklerimiz bar, aýaklarymyz hem muňa gabat gelmeýär.Köp adamlar aýaklaryny kran suwy we sabyn bilen ýuwmagyň mümkindigini pikir edip, aýaklaryny dogry ýuwmagyň möhümdigine düşünmeýärler.Emma bu ýeterlik däl.Men ...
  Koprak oka
 • Hammam tabagy näme?

  Hammam tabagy näme?

  Vanna tabagy, suwa düşmek üçin ýörite ulanylýan tabur, garrylara ýa-da hereketi kyn adamlara suwa düşüp, durnuksyzlykdan ýa-da ýadawlykdan gaça durup biler.Vanna oturgyjynyň üstünde adatça suwuň ýygnanmagynyň we süýşmeginiň öňüni almak üçin zeýkeş deşikleri bar.Onuň materiallary ...
  Koprak oka
 • Ilkinji gezek maýyplar oturgyjyny ulananymyzda bu zatlara üns bermelidiris

  Ilkinji gezek maýyplar oturgyjyny ulananymyzda bu zatlara üns bermelidiris

  Maýyplar üçin oturgyç, hereketi çäkli adamlara aýlanmaga kömek edýän gural, olara has erkin we aňsat hereket etmäge mümkinçilik berýär.Emma, ​​kolýaskada ilkinji gezek nämä üns bermeli?Barlamaly käbir umumy zatlar: maýyplar oturgyjynyň ululygy we laýyklygy T ...
  Koprak oka
 • Päsgelçiliksiz desgalar näme?

  Päsgelçiliksiz desgalar näme?

  Tigirli oturgyç üçin elýeterli desgalar, rampalar, liftler, tutawaçlar, alamatlar, elýeterli hajathana we ş.m. ýaly maýyplar üçin oturgyç ulanyjylary üçin amatlylygy we howpsuzlygy üpjün edýän binalar ýa-da daşky gurşaw desgalarydyr.
  Koprak oka
 • Maýyp arabanyň howpsuzlyk enjamlary näme?

  Maýyp arabanyň howpsuzlyk enjamlary näme?

  Maýyplar üçin oturgyç, hereketi çäkli adamlara erkin aýlanmaga kömek edýän umumy hereket kömekidir.Şeýle-de bolsa, maýyplar oturgyjyny ulanmak heläkçiliklerden ýa-da şikeslerden gaça durmak üçin howpsuzlyga üns berilmegini talap edýär.Tormoz tormozlary, kolýaskada iň möhüm howpsuzlyk enjamlaryndan biridir, öňüni alyň ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/9