Müşderi synlary

 • Kewin Dorst
  Kewin Dorst
  Kakam 80 ýaşynda, ýöne ýürek agyry (2017-nji ýylyň aprelinde aýlanyp geçmek operasiýasy) bolupdy we işjeň GI ganamagy bolupdy.Aýlanyp geçmek operasiýasyndan we hassahanada bir aý geçenden soň, öýde galmagyna we çykmazlygyna sebäp bolan ýöremek meselesi ýüze çykdy.Oglum ikimiz kakam üçin maýyp arabasyny satyn aldyk, indi bolsa işjeň.Misalňyş düşünmäň, maýyp arabasynda köçelerde aýlanmagy ýitirmeýäris, söwda etmäge, beýsbol oýnuna gidenimizde ulanýarys - esasanam ony öýden çykarmak üçin zatlar.Tigirli oturgyç gaty berk we ulanmak aňsat.Maşynymyň arkasynda aňsatlyk bilen saklanyp, zerur bolanda çykarylyp bilinjek derejede ýeňil.Birini kireýine aljak bolýardyk, ýöne aýlyk töleglere, üstesine-de sizi "satyn almaga" mejbur edýän ätiýaçlandyryşyna seretseňiz, uzak möhletleýin birini satyn almak has gowy zatdy.Kakam muny we oglumy gowy görýär, sebäbi men kakamyň, oglumyň bolsa atasynyň yzyna gaýdýanlygy sebäpli.Maýyplar üçin oturgyç gözleýän bolsaňyz - bu almak isleýän maýyplar üçin oturgyç.
 • joe h
  joe h
  Önüm gaty gowy ýerine ýetirýär.6'4 bolmak fitnes bilen gyzyklandy.Örän oňaýly tapyldy.Alandan soň şerti bilen baglanyşykly bir mesele bar bolsa, adatdan daşary wagt çäkleri we aragatnaşyk ikinji orunda durýar.Önümi we kompaniýany ýokary derejede maslahat beriň.Sag boluň
 • Sara Olsen
  Sara Olsen
  Bu oturgyç ajaýyp!Mende ALS bar we gaty uly we agyr güýçli maýyp arabasy bar, men syýahat etmezligi saýlaýaryn.Meni iteklemegi halamok we oturgyjymy sürmegi makul bilemok.Bu oturgyjy tapyp bildim we bu iki dünýäniň iň gowusydy.Maşyn sürýärin we bukulmagy aňsatlygy bilen islendik ulaga sygýar.Awiakompaniýalar oturgyç bilenem ajaýypdy.Ol bukulyp, ammar sumkasyna ýerleşdirilip bilner we uçardan gidenimde awiakompaniýa bize taýyn boldy.Batareýanyň ömri gaty gowy we oturgyç amatly!Garaşsyzlygyňyzy isleseňiz bu oturgyjy maslahat berýärin !!
 • JM Makomber
  JM Makomber
  Birnäçe ýyl ozal ýöremegi gowy görýärdim we köplenç hepdede birnäçe gezek 3+ mil ýöräpdim.Bu lomber stenozdan öň bolupdy.Arkaňdaky agyry ýöremegi betbagt etdi.Indi hemmämiz çäkli we uzakda bolanymyzdan soň, agyr bolsa-da, ýöremegiň tertibi gerek diýen karara geldim.Senioraşuly raýatymyň jemgyýetinde aýlanyp bilýärdim (takmynan l1 / 2 mil), ýöne arkam agyrdy, ep-esli wagt aldy, iki-üç gezek oturmaly boldum.Söwda arabasy bolan dükanda agyrysyz ýöräp biljekdigime gözüm düşdi we öňe egilmek arkaly stenozyň ýeňilleşýändigini bilýärin, şonuň üçin JIANLIAN Rollatoryny synap görmek kararyna geldim.Aýratynlyklaryny haladym, ýöne iň arzan rolikleriň biri.Aýdaýyn, buýruk berenime gaty begenýärin.Walkingene ýöremekden lezzet alýaryn;Justaňy bir gezek oturman, arka agyrysyz 8 km ýöremekden girdim.Menem has çalt ýöräp barýaryn.Hatda günde iki gezek ýöräp barýaryn.Käşgä zakaz eden bolsadym.Belki, gezelenç bilen gezmek kemsidiji zatdyr öýdüpdim, ýöne agyrysyz ýöräp bilýän bolsam, hiç kimiň näme pikir edýändigi meni gyzyklandyranok!
 • Eilid Sidhe
  Eilid Sidhe
  Men geçen ýyl ýykylan, bagrymy döwen, operasiýa eden, häzir bagryndan dyzyna çenli hemişelik çybyk bolan pensiýa çykan RN.Indi pyýada ýöremäge mätäç däldigim üçin, ýaňy-ýakynda bu elhenç gyrmyzy Medline Rollatory satyn aldym, ol gaty gowy işledi.6 ”tigirler islendik açyk meýdanda ajaýyp, çarçuwanyň beýikligi maňa deňagramly we arka goldaw üçin gaty möhüm durmaga mümkinçilik berýär.Men 5'3 ”-diýip, iň beýik tutawaç beýikligini ulanyň, şonuň üçin has uzyn adam üçin bu rolik gerek bolsa üns beriň.Häzir gaty ykjam, gezelençiň meni haýalladýandygyna we ony ulanmagyň ýadadýandygyna düşündim.Bu JIANLIAN Guardian Rollator ajaýyp, oturgyç sumkasy köp zatlary saklaýar!Kiçijik gyzymyz ýaşaýyş jaý hyzmatynda işleýär we ýaşaýjylaryň pyýada ýörelgelere üýtgeýändigini gördi we synap görmegimi maslahat berdi.Köp gözleglerden soň, JIANLIAN Rollatorynyň gaty gowy häsiýetleriniň bardygyny anykladylar, ýöne käbir ulanyjylar yzky gorizontal çarçuwanyň aşagynda çarçuwanyň döwülendigini bellediler.Islendik mesele ýüze çyksa, bu syny redaktirlemek hukugyny saklaryn.
 • Peter J.
  Peter J.
  Başga bir kompaniýadan başga bir gezelenç satyn alyp, yzyna gaýdyp gelensoň, gaty durnuksyzdygy üçin, ähli synlary okadym we ony satyn almak kararyna geldim.Justaňy aldym we aýtmaly, gaýdyp gelenimden has gowy, gaty ýeňil, ýöne gaty berk guruldy.Bu gezege ynanyp biljekdigimi duýýaryn.GARA, adaty çal reňk däl (50 ýaşymda, arkam erbetligi sebäpli hereket enjamlaryny ulanmaly bolýaryn), men bu çal islemedim!Gutyny açanymda, bu kompaniýanyň ähli demir böleklerini köpük bilen doly örtmek üçin goşmaça wagt sarp edendigi meni gaty haýran galdyrdy.Justaňy alanam bolsam, edil meniň isleýän zadymdygyny bilýärin.
 • Jimmi C.
  Jimmi C.
  Maýyp ejem üçin bu gezelenje zakaz etdim, sebäbi onuň ilkinji ýöreýän tarapy diňe bir gapdallaryň bukulýan adaty ýeri we ýeke bolanda maşyna münmegi we çykmagy kyn boldy.Has ykjam, ýöne çydamly gezelenç üçin internetde gözledim we bu adama duş geldik, synap gördük we adam ony söýýärmi?Örän aňsatlyk bilen bukulýar we sürüjileriň tarapynda otyrka, awtoulagynyň ýolagçy tarapyna aňsatlyk bilen we rahat goýup bilýär.Onlyeke-täk şikaýaty, gezelençiň bukulýan ýeri, pyýada “gaty ortada”.Theagny, öňküsi ýaly özüni berkitmek üçin pyýada ýöräp bilmeýär.Stillöne henizem bu gezelençini öňküsinden saýlaýar.
 • ronald j gamache jr
  ronald j gamache jr
  Mug köne gamyş bilen aýlanyp ýörkäm, ony oturan ýerimden uzaklaşdyrjak ýer tapmaly bolardym.Jianlian pyýada hasasy owadan, berk we çydamly.Aşakdaky uly aýak, özbaşdak durmaga mümkinçilik berýär.Çeňňegiň beýikligi sazlanyp bilner we sumka salmak üçin bukulýar.
 • Edward
  Edward
  Bu hajathana oturgyjy ajaýyp.Ozal hajathanany gurşap alýan iki gapdalynda tutawaçly stend bardy.Maýyplar bilen oturgyç.Siziňki, aňsatlyk bilen geçirmek üçin hajathana ýeterlik ýakynlaşmaga mümkinçilik berýär.Lift hem uly tapawut.Hiç zat ýolda däl.Bu biziň iň halanýan zadymyz.Hajathana düşmek bilen bize hakyky tormoz berýär.Aslynda bolup geçdi.Ajaýyp bahada we çalt gämide ajaýyp önüm üçin sag boluň ...
 • Rendeane
  Rendeane
  Men köplenç syn ýazamok., Öne, birazajyk wagt almaly boldum we bu syny okan we hirurgiýa dikeldişinde kömek bermek üçin komod almagy pikir edýänleriň hemmesine bu ajaýyp saýlawdygyna rugsat bermeli boldum.Köp komodlary gözledim we bu satyn almany barlamak üçin dürli ýerli dermanhanalara bardym.Her bir söwda nyrhy 70 dollar aralygyndady.Recentlyaňy-ýakynda bagryňy çalşypdym we gijäni aňsatlaşdyrmak üçin komody ýatýan otagymyň golaýynda ýerleşdirmeli boldum.Men 5'6 "we agramy 185 kilogram. Bu komod gaty gowy. Örän berk, aňsat gurnama we arassalamak aňsat. Oturyň, wagtyňyzy alyň, zerur zatlary ýakyn ýerde saklaň. ýatylýan otagyňyz kiçi bolan ýagdaýynda köp ýer. Bahasy gaty gowy. Ine, synymy okanlaryň hemmesiniň çalt dikelmegine umyt baglaýaryn.
 • HannaVin
  HannaVin
  Ajaýyp görkezmeler, berk çarçuwalar, aýaklar bilen beýikligi sazlamak üçin gowy mümkinçilikler bar, gazanyň / jamyň bölegini aýyrmak we arassalamak aňsat.Ejem bu ýatylýan hajathanany ulanýar, agramy 140 funt, plastmassa oturgyç oňa ýeterlik derejede berk, ýöne has agyr biri üçin bolup bilmez.Biz küýzegär oturgyçdan hoşal, uly ýatylýan otagynda hajathana gitmek has gysga syýahat edýär, baş hammam häzir düşekden gaty uzakda we ony şol ýere getirmek aňsat däl ejiz, sebäbi häzir esasanam gezelenç bilen.Bu oturgyjyň bahasy hakykatdanam ýerlikli we çalt, meýilnamadan has çalt geldi we gaty gowy gaplandy.
 • MK Dawis
  MK Dawis
  Bu oturgyç 99 ýaşly ejem üçin ajaýyp.Dar ýerlerden geçmek dar we jaý koridorlarynda hereket etmek üçin gysga.Çemodanyň ululygynda kenar oturgyjy ýaly bukulýar we gaty ýeňil.165 funtdan kiçi islendik ululary ýerleşdirer, bu birneme çäklendiriji, ýöne amatlylygy bilen deňagramly we aýak çyzgysy birneme oňaýsyz, şonuň üçin gapdaldan gurnamak iň gowusydyr.Iki sany tormoz ulgamy bar, käbir otlaýjylar ýaly el gysgyç tutawajy we itekleýjiniň aýaklary bilen aňsatlyk bilen hereket edip bilýän her arka tigirinde tormoz pedaly bar.Liftlere ýa-da gödek ýere girýän kiçi tigirleri synlamaly.
 • Mellizo
  Mellizo
  Bu düşek, 92 ýaşly kakama ideg etmek hemmämiz üçin gaty peýdaly.Bir ýere jemlemek gaty gowydy we gowy işleýär.Ony ýokaryk ýa-da aşak götermek üçin işleýän wagtyňyz asuda.Alanlygyma gaty begenýärin.
 • Genevaenewa
  Genevaenewa
  Köpüsinden has beýikligi sazlamak bar, şonuň üçin ony hassahanamda ýa-da otagda stol hökmünde ulanyp bilerin.We aňsatlyk bilen sazlanýar.Men kolýaskada otyryn, beýlekiler düşekde işleýärler, ýöne otagda işlemek üçin stol ýaly pes gitme.Has uly stoluň üstü PLUS !!Has berk bolmak üçin guruldy!Gulpy 2 tigir bar.Açyk reňki gaty gowy görýärin.Görnüşi ýaly däl we hassahanadaky ýaly däl.Garaşyşymdan has begendim !!!!Muny her kime maslahat berýärin.
 • Katlin
  Katlin
  Ajaýyp bahadan maýyplar üçin oturgyç!Muny hereketde wagtal-wagtal kynçylyk çekýän ejem üçin satyn aldym.Ol muny gowy görýär!Sargyt edilenden 3 günüň içinde gowy gaplandy we bütinleý diýen ýaly ýygnandy.Bar etmeli zadym, aýak yzlaryny goýmakdy.Köp agyr göterip bilemok, bu oturgyç ulaga salmak gaty agyr däl.Ajaýyp bukulýar we ulanylmaýan wagty kän ýer tutmaýar.Oňa özüni sürmek aňsat we oturmagy amatly. Elbetde, haýsydyr bir oturgyç ýassygyny maslahat bererin.Arka tarapda jübüsiniň bardygyny we zerur bolsa gural bilen gelendigini görüp, haýran galdym.Bir gapdalynda, ýaşaýan kömekçi ýaşaýyş jaýynda köp ýaşaýjynyň bardygyny gördüm, şol bir takyk oturgyç bar, şonuň üçin ol gaty meşhur we ygtybarly marka bolmaly.