Iki çyra çyrasy bilen eplenýän gap

Gysga düşündiriş:

Lightagtylyk bilen pyýada ýörelgesi: 2 sany çyrasy bar. Dürli ulanylyş üçin dürli çyralar, farasy tekiz ýol üçin we aşaky yşyk basgançaklar üçin ulanylýar, basgançaklar we ş.m. basgançaklar 2 * aa (batareýa goşulmaýar).

Eplenýän gap: bu aýallar we erkekler üçin ajaýyp pyýada taýaklar, ululygy 17 "x6.3" x4 "eplenensoň, esasanam syýahatda islendik ýere laýyk gelýär.

Dört gapak: turbanyň galyňlygy 1,2 mm, beýlekilerden 1,5 esse, pyýada ýöräninde metal dymýar. Aşakda deňagramlylygy saklamak üçin ýeterlik uly, ýöne agyr bolmagy üçin ýeterlik däl.Gaty köp ýer tutman, käbir durnuklylygy goşan erkekler üçin kanallar.

Düzülip bilinýän gap: ululygyny 31-den 38-e çenli sazlaň, beýikligi 4'8 ”-6'2”, ulular üçin gaty gowy pyýada taýak.

Lighteňil gap: bary-ýogy 0.99 litr, diňe önümiň hilini kepillendirmek bilen çäklenmän, agramyny ýeňilleşdirýär, erkekler üçin möhüm zat ýa-da aýallar üçin gap-gaç ýok, bu has gowy saýlaw.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

No.ok. JL9287L
Jemi beýiklik 77.5-100 sm
Agramy 100kg (Konserwator: 100 kg / 220 litr.)

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. Hytaýda lukmançylyk önümlerinde 20 ýyldan gowrak tejribe.

2. 30,000 inedördül metr meýdany öz zawodymyz bar.

3. OEM & ODM 20 ýyllyk tejribe.

4. ISO 13485-e gabat gelýän berk hil gözegçilik ulgamy.

5. CE, ISO 13485 tarapyndan kepillendirilýär.

önüm1

Hyzmatymyz

1. OEM we ODM kabul edilýär.

2. Elýeterli nusga.

3. Beýleki ýörite aýratynlyklar düzülip bilner.

4. customershli müşderilere çalt jogap bermek.

önümler 2

Töleg möhleti

1. Önümçilikden 30% arzan töleg, iberilmezden 70% balans.

2. AliExpress Escrow.

3. West Union.

Eltip bermek

önümler3
proiduct5

1. Müşderilerimize FOB guanç Guangzhouou, Şençzhenen we Foshan hödürläp bileris.

2. Müşderiniň talaplaryna görä CIF.

3. Konteýni Hytaýyň beýleki üpjün edijileri bilen garmaly.

* DHL, UPS, Fedex, TNT: 3-6 iş güni.

* EMS: 5-8 iş güni.

* “China Post Air Mail”: Günbatar Europeewropa, Demirgazyk Amerika we Aziýa 10-20 iş güni.

Gündogar Europeewropa, Günorta Amerika we Eastakyn Gündogara 15-25 iş güni.

Gaplamak

No.ok. JL9287L
Jemi beýiklik 77.5-100 sm
Agramy 100kg (Konserwator: 100 kg / 220 litr.)

Sorag-jogap

1.Biziň markaňyz näme?

Biziň Jianlian markamyz bar we OEM hem kabul ederliklidir.Dürli meşhur markalar häzirem
şu ýerde paýla.

2. Başga bir modeliňiz barmy?

Hawa, şeýle edýäris.Görkezýän modellerimiz diňe adaty.Öý önümleriniň köp görnüşini hödürläp bileris. Specialörite aýratynlyklar düzülip bilner.

3. Maňa arzanladyş berip bilersiňizmi?

Biziň hödürleýän bahamyz, bahanyň bahasyna diýen ýaly ýakyn, şol bir wagtyň özünde azajyk girdeji hem gerek.Köp mukdarda zerur bolsa, arzanladyş bahasy siziň göwnüňizden turar.

4.Hile hakda has köp alada edýäris, hiline gowy gözegçilik edip biljekdigiňize nädip ynanyp bileris?

Ilki bilen çig malyň hilinden bize şahadatnama hödürläp biljek uly kompaniýany satyn alýarys, her gezek çig mal gaýdyp gelende olary synap göreris.
Ikinjiden, duşenbe güni her hepdeden zawodymyzdan önümleriň jikme-jik hasabatyny hödürläris.Zawodymyzda bir gözüň bar diýmekdir.
Üçünjiden, hilini barlamak üçin gelmegiňizi hoşal edýäris.Ora-da SGS ýa-da TUV-dan harytlary barlamagyny haýyş ediň.50kr-den gowrak sargyt bolsa, bu töleg tölener.
Dördünjiden, biziň öz IS013485, CE we TUV şahadatnamamyz we ş.m.Biz ygtybarly bolup bileris.

5. Näme üçin beýleki üpjün edijilerden däl-de, bizden satyn almaly?

1) 10 ýyldan gowrak öý önümlerinde hünärmen;
2) ýokary hilli gözegçilik ulgamy bolan ýokary hilli önümler;
3) dinamiki we döredijilik toparynyň işgärleri;
4) satuw hyzmatyndan soň gyssagly we sabyrly;

6. Nädogry meseläni nädip çözmeli?

Birinjiden, önümlerimiz berk hil gözegçilik ulgamynda öndürilýär we kemçilik derejesi 0,2% -den pes bolar.Ikinjiden, kepillik döwründe kemçilikli partiýa önümleri üçin olary bejerip, size ibereris ýa-da hakyky ýagdaýa görä täzeden jaň etmek ýaly çözgüdi ara alyp maslahatlaşyp bileris.

7. Mysal üçin sargyt alyp bilerinmi?

Hawa, hilini barlamak we barlamak üçin nusga sargytlaryny kabul edýäris.

8. Zawodyňyza baryp bilerinmi?

Elbetde, islän wagtyňyz hoş geldiňiz. Biz sizi howa menzilinde we wokzalda hem alyp bileris.

9. Näme sazlap bilerin we degişli özleşdirme tölegi?

Önümiň özleşdirilip bilinjek mazmuny reňk, logotip, şekil, gaplamak we ş.m. bilen çäklenmeýär. Düzeltmek üçin zerur maglumatlary bize iberip bilersiňiz, degişli töleg tölegini töläris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler