Ykdysady garrylar hammam duşy başlygy

Gysga düşündiriş:

Amatly ýassykly oturgyç we arkasy.

Çarçuwaly gurluşyk durnuklylygy üpjün edýär.

Boýy 1/2 düzýär Unique Üýtgeşik “goşa sütün” uzaldylan aýaklary we çümmüksiz örtükleri, barmaklaryň gysylmazdan gysgyçlaryň gysylmagyna mümkinçilik berýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

O1CN01XXxYHi1jDuzqXYibv _ !! 1904364515-0-cib

No.ok. LC7991L
Jemi uzynlyk 74.5cm
Oturmagyň giňligi 64 sm
Jemi beýiklik 84-94 sm
Oturgyç beýikligi 46-56 sm
Oturmagyň çuňlugy 42 sm
Yzky beýiklik 38 sm
Agramy 100kg(Konserwator: 100 kg / 220 litr.)

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. Hytaýda lukmançylyk önümlerinde 20 ýyldan gowrak tejribe.

2. 30,000 inedördül metr meýdany öz zawodymyz bar.

3. OEM & ODM 20 ýyllyk tejribe.

4. ISO 13485-e gabat gelýän berk hil gözegçilik ulgamy.

5. CE, ISO 13485 tarapyndan kepillendirilýär.

önüm1

Hyzmatymyz

1. OEM we ODM kabul edilýär.

2. Elýeterli nusga.

3. Beýleki ýörite aýratynlyklar düzülip bilner.

4. customershli müşderilere çalt jogap bermek.

önümler 2

Töleg möhleti

1. Önümçilikden 30% arzan töleg, iberilmezden 70% balans.

2. AliExpress Escrow.

3. West Union.

Eltip bermek

önümler3
proiduct5

1. Müşderilerimize FOB guanç Guangzhouou, Şençzhenen we Foshan hödürläp bileris.

2. Müşderiniň talaplaryna görä CIF.

3. Konteýni Hytaýyň beýleki üpjün edijileri bilen garmaly.

* DHL, UPS, Fedex, TNT: 3-6 iş güni.

* EMS: 5-8 iş güni.

* “China Post Air Mail”: Günbatar Europeewropa, Demirgazyk Amerika we Aziýa 10-20 iş güni.

Gündogar Europeewropa, Günorta Amerika we Eastakyn Gündogara 15-25 iş güni.

Gaplamak

Karton Meas. 70*40*52cm
Arassa agram 13kg
Jemi agram 15kg
Her karton 2 bölek
20 'FCL 330bölekler
40 'FCL 820bölek

Sorag-jogap

1. Maňa arzanladyş berip bilersiňizmi?

Biziň hödürleýän bahamyz, bahanyň bahasyna diýen ýaly ýakyn, şol bir wagtyň özünde azajyk girdeji hem gerek.Köp mukdarda zerur bolsa, arzanladyş bahasy siziň göwnüňizden turar.

2.Hile hakda has köp alada edýäris, hiline gowy gözegçilik edip biljekdigiňize nädip ynanyp bileris?

Biziň öz IS013485, CE we TUV şahadatnamamyz we ş.m.Biz ygtybarly bolup bileris.

3. Näme üçin beýleki üpjün edijilerden däl-de, bizden satyn almaly?

1) 10 ýyldan gowrak öý önümlerinde hünärmen;
2) ýokary hilli gözegçilik ulgamy bolan ýokary hilli önümler;
3) dinamiki we döredijilik toparynyň işgärleri;
4) satuw hyzmatyndan soň gyssagly we sabyrly;

4. Nädogry nädip işlemeli?

Birinjiden, önümlerimiz berk hil gözegçilik ulgamynda öndürilýär we kemçilik derejesi 0,2% -den pes bolar.Ikinjiden, kepillik döwründe kemçilikli partiýa önümleri üçin olary bejerip, size ibereris ýa-da hakyky ýagdaýa görä täzeden jaň etmek ýaly çözgüdi ara alyp maslahatlaşyp bileris.

4. Mysal üçin sargyt alyp bilerinmi?

Hawa, hilini barlamak we barlamak üçin nusga sargytlaryny kabul edýäris.

5. Zawodyňyza baryp bilerinmi?

Elbetde, islän wagtyňyz hoş geldiňiz. Biz sizi howa menzilinde we wokzalda hem alyp bileris.

6. Näme sazlap bilerin we degişli özleşdirme tölegi?

Önümiň özleşdirilip bilinjek mazmuny reňk, logotip, şekil, gaplamak we ş.m. bilen çäklenmeýär. Düzeltmek üçin zerur maglumatlary bize iberip bilersiňiz, degişli töleg tölegini töläris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler