Uly ýaşlylar üçin oturgyçly rolikli Walker

Gysga düşündiriş:

Alýumin çarçuwasy

Eplenýän tutawaç beýikligi

Pumşak Pvc oturgyç

Tormoz ulgamy bilen tutawaçlary dolandyryň

Eplenýän aýak yzy

"Kastor.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

No.ok. LC9181LH
AçylmadykIni 66 sm
Oturmagyň giňligi 46 sm
Jemi beýiklik 81-93 sm
Oturgyç beýikligi 54 sm
Yzky tigir 8 ”
Öňki tigir Dia 8 “
Jemi uzynlyk 72 sm
Oturmagyň çuňlugy 25 sm
Yzky beýiklik 23-25 ​​sm
Agramy 100kg(Konserwator: 100 kg / 220 litr.)

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. Biz 20 ýyldan gowrak lukmançylyk enjamlary bolan Hytaý kompaniýasy。

2. Zawodymyz 3000 inedördül metrden gowrak meýdany tutýar

3. OEM & ODM 20 ýyllyk tejribe.

4. ISO 13485-e gabat gelýän berk hil gözegçilik ulgamy.

5. CE, ISO 13485 tarapyndan kepillendirilýär.

önüm1

Hyzmatymyz

1. OEM we ODM kabul edilýär.

2. Elýeterli nusga.

3. Beýleki ýörite aýratynlyklar düzülip bilner.

4. customershli müşderilere çalt jogap bermek.

önümler 2

Töleg möhleti

1. Önümçilikden 30% arzan töleg, iberilmezden 70% balans.

2. AliExpress Escrow.

3. West Union.

Marka taryhy

hakda

Ming we Çing nebereleri döwründe Fosanyň çoýun we ýarag senagaty şol döwürde ýurduň iň möhüm ýaragydy we Foshan "Günorta demir ýol paýtagty" boldy.Hytaý Respublikasynyň döwründe ýeňil dokma senagaty Günorta Hytaý deňziniň Sikiao şäherindäki Çanglong maşynlary gaýtadan işleýän zawoddan döräpdir.Şondan bäri ýeňil senagat önümçiligi gülläp ösdi.Özgertmelerden we açylyşdan soň, Guangdongdaky dört ýolbars Nanhai etraby hemişe dürli ýeňil senagat önümleri bilen üpjün ediji bazadyr.Nanhai Jianlian Pearl River Delta-daky görnükli adamlardan peýdalandy.

Gaplamak

Karton Meas. 34 * 28,6 * 65 sm
Arassa agram 8.2kg
Jemi agram 9.2kg
Her karton 1 bölek
20 'FCL 426 bölek
40 'FCL 1060 bölek

Sorag-jogap

1.Biziň markaňyz näme?

Biziň Jianlian markamyz bar we OEM hem kabul ederliklidir.Dürli meşhur markalar häzirem
şu ýerde paýla.

2. Başga bir modeliňiz barmy?

Hawa, şeýle edýäris.Görkezýän modellerimiz diňe adaty.Öý önümleriniň köp görnüşini hödürläp bileris. Specialörite aýratynlyklar düzülip bilner.

3. Maňa arzanladyş berip bilersiňizmi?

Biziň hödürleýän bahamyz, bahanyň bahasyna diýen ýaly ýakyn, şol bir wagtyň özünde azajyk girdeji hem gerek.Köp mukdarda zerur bolsa, arzanladyş bahasy siziň göwnüňizden turar.

4.Hile hakda has köp alada edýäris, hiline gowy gözegçilik edip biljekdigiňize nädip ynanyp bileris?

Ilki bilen çig malyň hilinden bize şahadatnama hödürläp biljek uly kompaniýany satyn alýarys, her gezek çig mal gaýdyp gelende olary synap göreris.
Ikinjiden, duşenbe güni her hepdeden zawodymyzdan önümleriň jikme-jik hasabatyny hödürläris.Zawodymyzda bir gözüň bar diýmekdir.
Üçünjiden, hilini barlamak üçin gelmegiňizi hoşal edýäris.Ora-da SGS ýa-da TUV-dan harytlary barlamagyny haýyş ediň.50kr-den gowrak sargyt bolsa, bu töleg tölener.
Dördünjiden, biziň öz IS013485, CE we TUV şahadatnamamyz we ş.m.Biz ygtybarly bolup bileris.

5. Näme üçin beýleki üpjün edijilerden däl-de, bizden satyn almaly?

1) 10 ýyldan gowrak öý önümlerinde hünärmen;
2) ýokary hilli gözegçilik ulgamy bolan ýokary hilli önümler;
3) dinamiki we döredijilik toparynyň işgärleri;
4) satuw hyzmatyndan soň gyssagly we sabyrly;

6. Nädogry meseläni nädip çözmeli?

Birinjiden, önümlerimiz berk hil gözegçilik ulgamynda öndürilýär we kemçilik derejesi 0,2% -den pes bolar.Ikinjiden, kepillik döwründe kemçilikli partiýa önümleri üçin olary bejerip, size ibereris ýa-da hakyky ýagdaýa görä täzeden jaň etmek ýaly çözgüdi ara alyp maslahatlaşyp bileris.

7. Mysal üçin sargyt alyp bilerinmi?

Hawa, hilini barlamak we barlamak üçin nusga sargytlaryny kabul edýäris.

8. Zawodyňyza baryp bilerinmi?

Elbetde, islän wagtyňyz hoş geldiňiz. Biz sizi wokzalda ýa-da howa menzilinde hem alyp bileris。


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler