Komod we suw geçirmeýän ýassyklar bilen duş oturgyjy

Gysga düşündiriş:

Üýtgeşik dizaýn edilen gural az-az ýykylan dizaýn, tagallasyz ulag we ammarlary birleşdirýär.

Bu 2-in-1 Transfer skameýkasy we gapakly we gapakly komod, ýassykly suwly oturgyç we arkasy bilen rahatlyk we howpsuzlyk üçin niýetlenendir.Arassa we arassalaň.

Düzülip bilinýän beýiklik: Oturyşyň beýikligini 1 ″ 18-22-den artdyryň ″ beýik, köp hammam we duş dizaýnlary üçin ajaýyp, şeýle hem gysga we uzyn ulanyjylaryň giň gerimi.

Tersine arka goşundy islendik hammam çüýşesi ýa-da duş dizaýnyny ýerleşdirer.

Howpsuz goldaw goldawy, turba, duş ýa-da hajathana gapdal geçirişlerinde ýerleşýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

No.ok. JL7992LU
Jemi uzynlyk 63 sm
Oturmagyň giňligi 63 sm
Jemi beýiklik 83-93 sm
Oturgyç beýikligi 45-55 sm
Oturmagyň çuňlugy 42 sm
Yzky beýiklik 38 sm
Agramy 100kg(Konserwator: 100 kg / 220 litr.)

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. Hytaýda lukmançylyk önümlerinde 20 ýyldan gowrak tejribe.

2. 30,000 inedördül metr meýdany öz zawodymyz bar.

3. OEM & ODM 20 ýyllyk tejribe.

4. ISO 13485-e gabat gelýän berk hil gözegçilik ulgamy.

5. CE, ISO 13485 tarapyndan kepillendirilýär.

önüm1

Hyzmatymyz

önümler 2

Töleg möhleti

1. Önümçilikden 30% arzan töleg, iberilmezden 70% balans.

2. AliExpress Escrow.

3. West Union.

Eltip bermek

önümler3
proiduct5

Konteýni Hytaýyň beýleki üpjün edijileri bilen garmaly.

* DHL, UPS, Fedex, TNT: 3-6 iş güni.

* EMS: 5-8 iş güni.

* “China Post Air Mail”: Günbatar Europeewropa, Demirgazyk Amerika we Aziýa 10-20 iş güni.

Gündogar Europeewropa, Günorta Amerika we Eastakyn Gündogara 15-25 iş güni.

Gaplamak

Karton Meas. 74 * 51 * 91.5 sm
Arassa agram 11kg
Jemi agram 13.5kg
Her karton 2 bölek
20 'FCL 160 bölek
40 'FCL 300 bölek

Sorag-jogap

1.Biziň markaňyz näme?

Biziň öz markamyz bar we size ýöriteleşdirilen hyzmatlary hem berip bileris。

2. Başga bir modeliňiz barmy?

Hawa, şeýle edýäris.Görkezýän modellerimiz diňe adaty.Öý önümleriniň köp görnüşini hödürläp bileris. Specialörite aýratynlyklar düzülip bilner.

3. Maňa arzanladyş berip bilersiňizmi?

Biziň hödürleýän bahamyz, bahanyň bahasyna diýen ýaly ýakyn, şol bir wagtyň özünde azajyk girdeji hem gerek.Köp mukdarda zerur bolsa, arzanladyş bahasy siziň göwnüňizden turar.

4.Hile hakda has köp alada edýäris, hiline gowy gözegçilik edip biljekdigiňize nädip ynanyp bileris?

Ilki bilen çig malyň hilinden bize şahadatnama hödürläp biljek uly kompaniýany satyn alýarys, her gezek çig mal gaýdyp gelende olary synap göreris.
Ikinjiden, duşenbe güni her hepdeden zawodymyzdan önümleriň jikme-jik hasabatyny hödürläris.Zawodymyzda bir gözüň bar diýmekdir.
Üçünjiden, hilini barlamak üçin gelmegiňizi hoşal edýäris.Ora-da SGS ýa-da TUV-dan harytlary barlamagyny haýyş ediň.50kr-den gowrak sargyt bolsa, bu töleg tölener.
Dördünjiden, biziň öz IS013485, CE we TUV şahadatnamamyz we ş.m.Biz ygtybarly bolup bileris.

5. Näme üçin beýleki üpjün edijilerden däl-de, bizden satyn almaly?

1) 10 ýyldan gowrak öý önümlerinde hünärmen;
2) dinamiki we döredijilik toparynyň işgärleri;

6. Mysal üçin sargyt alyp bilerinmi?

Hawa, hilini barlamak we barlamak üçin nusga sargytlaryny kabul edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler