Tigirli arzan bukulýan gezelençler

Gysga düşündiriş:

U şekilli Walker, has uly adamlary ýerleşdirmek üçin 350 Lb agramy bar.

Güýçli 1 dýuým alýuminiý A çarçuwaly gurluşyk has ygtybarly ulanmak üçin güýç we çydamlylyk üpjün edýär.

Alýuminiý bukulýan Walkerde düwme düwmesi bar, Ulanyjylaryň ukyplaryny we syýahat amatlylygyny ýerleşdirmek üçin barmaklary, palmalary ýa-da eliňi aňsatlyk bilen buklamak üçin goşa goýberiş mehanizmleri bar.

5 inç öň tigirler we yzky süýşüriji gapaklaryň kämilleşdirilen dizaýny, pyýada gurallaryň köpüsine aňsatlyk bilen we süýşmäge mümkinçilik berýär, şonuň üçin daşky gurşawyň köp görnüşinde gowy.

32 39 dýuýmdan sazlanyp boljak beýiklik, ulanyjylary 5 aýakdan 4 dýuýmdan 6 aýak 2 dýuýma çenli ýerleşdirýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

No.ok. JL918L
AçylmadykIni 58 sm
Oturmagyň giňligi 53 sm
Jemi beýiklik 80-90 sm
Tigir Dia 2 ”
Agramy 100kg (Konserwator: 100 kg / 220 litr.)

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. Hytaýda lukmançylyk önümlerinde 20 ýyldan gowrak tejribe.

2. 30,000 inedördül metr meýdany öz zawodymyz bar.

3. OEM & ODM 20 ýyllyk tejribe.

4. ISO 13485-e gabat gelýän berk hil gözegçilik ulgamy.

5. CE, ISO 13485 tarapyndan kepillendirilýär.

önüm1

Hyzmatymyz

1. OEM we ODM kabul edilýär.

2. Elýeterli nusga.

3. Beýleki ýörite aýratynlyklar düzülip bilner.

4. customershli müşderilere çalt jogap bermek.

önümler 2

Töleg möhleti

1. Önümçilikden 30% arzan töleg, iberilmezden 70% balans.

2. AliExpress Escrow.

3. West Union.

Gaplamak

Karton Meas. 60.5 * 32 * 85 sm
Arassa agram 10kg
Jemi agram 11.5kg
Her karton 4 bölek
20 'FCL 655 bölek
40 'FCL 1628 bölek

Sorag-jogap

1.Biziň markaňyz näme?

Biziň Jianlian markamyz bar we OEM hem kabul ederliklidir.Dürli meşhur markalar häzirem
şu ýerde paýla.

2. Başga bir modeliňiz barmy?

Hawa, şeýle edýäris.Görkezýän modellerimiz diňe adaty.Öý önümleriniň köp görnüşini hödürläp bileris. Specialörite aýratynlyklar düzülip bilner.

3. Maňa arzanladyş berip bilersiňizmi?

Biziň hödürleýän bahamyz, bahanyň bahasyna diýen ýaly ýakyn, şol bir wagtyň özünde azajyk girdeji hem gerek.Köp mukdarda zerur bolsa, arzanladyş bahasy siziň göwnüňizden turar.

4.Hile hakda has köp alada edýäris, hiline gowy gözegçilik edip biljekdigiňize nädip ynanyp bileris?

Ilki bilen çig malyň hilinden bize şahadatnama hödürläp biljek uly kompaniýany satyn alýarys, her gezek çig mal gaýdyp gelende olary synap göreris.
Ikinjiden, duşenbe güni her hepdeden zawodymyzdan önümleriň jikme-jik hasabatyny hödürläris.Zawodymyzda bir gözüň bar diýmekdir.
Üçünjiden, hilini barlamak üçin gelmegiňizi hoşal edýäris.Ora-da SGS ýa-da TUV-dan harytlary barlamagyny haýyş ediň.50kr-den gowrak sargyt bolsa, bu töleg tölener.
Dördünjiden, biziň öz IS013485, CE we TUV şahadatnamamyz we ş.m.Biz ygtybarly bolup bileris.

5. Näme üçin beýleki üpjün edijilerden däl-de, bizden satyn almaly?

1) 10 ýyldan gowrak öý önümlerinde hünärmen;
2) ýokary hilli gözegçilik ulgamy bolan ýokary hilli önümler;
3) dinamiki we döredijilik toparynyň işgärleri;
4) satuw hyzmatyndan soň gyssagly we sabyrly;

6. Nädogry meseläni nädip çözmeli?

Birinjiden, önümlerimiz berk hil gözegçilik ulgamynda öndürilýär we kemçilik derejesi 0,2% -den pes bolar.Ikinjiden, kepillik döwründe kemçilikli partiýa önümleri üçin olary bejerip, size ibereris ýa-da hakyky ýagdaýa görä täzeden jaň etmek ýaly çözgüdi ara alyp maslahatlaşyp bileris.

7. Mysal üçin sargyt alyp bilerinmi?

Hawa, hilini barlamak we barlamak üçin nusga sargytlaryny kabul edýäris.

8. Zawodyňyza baryp bilerinmi?

Elbetde, islän wagtyňyz hoş geldiňiz. Biz sizi howa menzilinde we wokzalda hem alyp bileris.

9. Näme sazlap bilerin we degişli özleşdirme tölegi?

Önümiň özleşdirilip bilinjek mazmuny reňk, logotip, şekil, gaplamak we ş.m. bilen çäklenmeýär. Düzeltmek üçin zerur maglumatlary bize iberip bilersiňiz, degişli töleg tölegini töläris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler